"OSTATNIA WIECZERZA" -LEONARDO THE LAST SUPPER

 • VINCIUS POST TABULAM? - Co z tym przesłaniem mistrza Leonarda?

 • CZY ŚMIERĆ SAVONAROLI I EWANGELICZNY PRZEKAZ ŚW. MARKA SĄ KLUCZEM DO TREŚCI FRESKU W DOMINIKAŃSKIM     KLASZTORZE?

 • VINCI'S   LAST SUPPER  and EV. of   SAINT MARK

  0. DO STRONY GŁÓWNEJ    ( Back to main page )
  1. WSTĘP                                  ( Introduction )
  2. "OSTATNIA WIECZERZA" I GOETHE                ( J.W. Goethe comments on The Last Supper )
  3. A K T U A L N A      S T R O N A
  4. "AUTOPORTRET" - PODOBIEŃSTWA I ANALOGIE W SZKICACH  (Self-portrait in regards to his other drawings )
  5. MONA LISA  CZĘŚĆ I         ( Mona Lisa - part one )
  6 MONA LISA  CZĘŚĆ 2         ( Mona Lisa - part two )
  7. PRZYPISY          ( Footnote to leonardo2002.html )

  Google
   

  "Ostatnia Wieczerza"cd
  WCZESNE
  szkice

  ©Jacek Odrzywolski         Kraków 2002

  LEONARDA da VINCI

  do"OSTATNIEJ WIECZERZY" oraz jej HISTORIA


  ...ciąg dalszy (ze strony 2)
  ... continuation (from page 2)

  Moja próba dociekań, wymaga powrotu do początków prac malarskich(Leonarda)
  My attempt to investigate, requires the return to beginnings of Leonardo's paintings
  w mediolańskim refektarzu dominikanów (1494/1495).Są to również początki
  in the Milan refectory of Dominican friars (1494/1495). It is also beginning
  duchowej dyktatury dominikanina Savonaroli i czas "nowego potopu" jak nazywał
  of the spiritual dictatorship of Dominican friar Savonarola and a time of the "new deluge"
  francuską inwazję na Włochy z 1494 roku. Ten rówieśnik Leonarda, zanim spłonął
  how he named the French invasion of Italy from 1494. At the same age as Leonardo,
  na stosie we Florencji (1498r), trafnie przepowiedział rychły koniec Medyceuszy,
  before was burnt at the stake in Florence (1498r), accurately predicted the near Medici
  nawołując do ascezy życia zakonnego i powszechnej pokuty. Wieść o brutalnym
  ending calling for the asceticism of the monastic life and the widespread penance.
  pojmaniu przeora klasztoru św. Marka (florenckich dominikanów), równie szybko
  The Announce about brutal capturing the prior of the St Mark monastery (of Florentine
  rozniosła się po miastach Italii, co słowa papieskiej ekskomuniki powtarzanej
  Dominican friars), equally fast spread all over cities of Italy, as words of papal
  z ambon od 13 maja 1497 r., rzuconej na mnicha przez Aleksandra VI Borgię.
  excommunication repeated from pulpits from 13 May 1497, thrown to the monk by Aleksander
  Gdyby Botticelli - florencki przyjaciel Leonarda, w tym samym czasie ukończył,
  The 6th Borgia. If Botticelli - Florentine friend of Leonardo, in the same time finished,
  (czego niestety nie możemy być pewni), malowanie słynnego "Oszczerstwa"(il.6),
  (of what unfortunately we cannot be certain), painting his famous "Slander" (il.6)
  o wiele łatwiej można by w nim widzieć syntetyczny zapis życia i makabrycznej
  , far more easily it is possible to see in it the synthetic record of the
  śmierci Savonaroli. Przedstawił tam Głupotę na tronie z jednej strony, a Pokutę
  life and the macabre death of Savonarola. He introduced the Stupidity
  i nagą Prawdę wskazującą na niebo, po przeciwnej. Centrum zostawił tytułowemu
  there on the throne of one site of page, but the Penance and the naked Truth pointing at
  Oszczerstwu, które jedną ręką ciągnie za włosy swoją ofiarę, w drugiej trzymając
  the sky, after opposed. He left the centre for title Slander, which with one hand is pulling
  płonącą pochodnię - znany, aczkolwiek różnie interpretowany alegoryczny obraz
  his victim's hair, in second keeping the torch being on fire - been good although differently
  momentu dziejowego Florencji, pisany językiem gestu 10. Na ogół przyjmowane jest,
  interpreted allegorical image of the historical moment of Florence, written with language of
  iż Botticelli wykorzystuje tutaj antyczny temat z życia Apellesa (IV/ III w p.n.e.) -
  the gesture 10 . In general it is being accepted that
  nadwornego malarza, kolejno: Aleksandra Wielkiego, potem Ptolemeusza,
  Botticelli is using the ancient theme here from the painter Apelles life (4th / 3rd century BC)
  co najmniej tak oczywisty, jak temat wcześniejszej "Wiosny". Tamten jednak -
  - of court, one by one: of Alexander the Great, then Ptolemy, at least so obvious, as the
  wg Aby Warburga - z możliwymi sugestiami humanistów dworu medycejskiego,
  topic of earlier "Spring". That however - according to A. Warburg - with available suggestions
  przede wszystkim Angelo Poliziana. W swoim czasie zarówno on i zapewne Marsilio
  of humanists of the manor Medici house, above all Angelo Poliziano. Once both, he and
  Ficino, najbardziej zaś, napominany już wcześniej przez Kościół - heretyk, filozof,
  probably Marsilio Ficino, whereas perhaps keenest of Savonarola's adherents, admonished
  filolog i książę w jednej osobie Pico della Mirandola - bodaj najzagorzalszy ze
  already earlier by the Church - the heretic, the philosopher, the philologist and
  zwolenników Savonaroli, pragnęli rozmowy czy choćby spotkania z mnichem,
  the prince in one Pico della Mirandola - wanted the conversation or for instance a meeting
  przybywając na jego kazania, nawet te poza Florencją.
  with the monk, arriving to his sermons, even the ones out of Florence. In 1494 manor
  W roku 1494 dwór medycejski opuszcza miasto. W tym samym 1494 roku umierają,
  the Medici house is leaving the town. In same 1494 year are dying: A. Poliziano and Pico della
  Poliziano i Pico della Mirandola (i jeden, i drugi pochowani w dominikańskich
  Mirandola (both were burried in Dominican habits) so they also not seeing, how Florence with
  habitach) tak więc oni również nie widząc tego, jak Florencja z Girolamo Savonarolą
  Girolamo Savonarola is becoming involved in the period of republican governments.
  wkracza w okres rządów republikańskich. Z tej trójki humanistów, o rok przeżył
  From thouse three of humanists, it was Marsilio Ficino who survived the Savonarola death
  śmierć Savonaroli Marsilio Ficino. On też, wprawdzie już po jego śmierci, nazwał go
  (for the year). He also, admittedly already after his death, named him the Antichrist.
  Antychrystem. Obok "Oszczerstwa" czy na przykład "Ukarania Korego" Botticellego
  Beside Botticelli's "Slanders" whether for example "Kore punishing" particularly
  szczególnie dobitnym przykładem aluzyjności tematów ówczesnego malarstwa są,
  a clear example of the allusiveness of topics of the contemporary painting as historians
  jak utrzymują historycy (Peter Burke), freski Rafaela malowane dla papieży
  (Peter Burke) are holding - are murals Rafael painted for popes Julius The 2nd and Leon
  (Juliusza II i Leona X) - "Wypędzenie Heliodora ze świątyni" i "Odparcie Attyli",
  The 10th) - "Heliodor expelling from the church" and "Replying Attyla", in which studied
  w których wyszukane alegorie polityczne rozumiane były bez przeszkód w określonych
  political allegories were understood without obstacles to determined circles of
  kręgach odbiorców (dwór papieski i jego otoczenie). Nie inaczej jest z freskiem Leonarda.
  recipients (the papal manor house and surroundings ). Not differently is with the Leonardo's
  Przemawianie gestem czy symbolami, to bardzo prosty i sugestywny język malarstwa
  mural. Starting to speak with the gesture or symbols, it is a very straight and evocative
  narracyjnego, a skierowany tym razem do zamkniętego grona dominikańskich
  language of the narrative painting, and directed this time at the closed circle of
  zakonników - kaznodziei.
  Dominican monks - the preachers. Since we are establishing, that secret of
  Skoro zakładamy, że tajemnicę świętego misterium Leonardo zawarł w osobie
  the Holy Mystery Leonardo concluded in the person of Christ (Vasari), I will add - only
  Chrystusa (Vasari), dodam - jedynie w osobie Chrystusa, pozostawiając ją
  in the person of Christ, leaving it unfinished,- way he presented apostles in the "Last Supper"
  niedokończoną, to zachowanie apostołów w "Ostatniej Wieczerzy", może być
  , can be legible like the sequence of ideograms - impressing effect of his studies for the
  czytelne niczym sekwencja ideogramów - imponujący efekt wieloletnich studiów,
  human physiognomy, humane behaviours, and this time even for gestures of the hands and
  jakie poświęcał ludzkiej fizjonomii, ludzkim zachowaniom, a w tym wypadku nawet
  not expelled that this precise language of gestures is leading into the concrete Gospel.
  gestom dłoni i nie wykluczone, że ów precyzyjny język gestów wiedzie do konkretnej
  Concrete, because at each of Evangelists, words of the Christ are being differently
  Ewangelii. Konkretnej, albowiem u każdego z ewangelistów różnie przytaczane są
  quoted during the Last Supper and differently described reaction of Judas. However only
  słowa Chrystusa w trakcie Ostatniej Wieczerzy i różnie opisywana reakcja Judasza.
  at St Mark's, Christ isn't joining in the conversation with Judas confining himself to
  Jednak tylko u św. Marka Chrystus w Wieczerniku nie podejmuje rozmowy z
  the gesture. I would lean towards the thesis, that only this one amongst four Gospels
  Judaszem, poprzestając na geście. Skłaniałbym się ku tezie, że tylko ten z pośród
  (found inspired by the Church) was the source of Leonardo's inspiration. St Mark's Gospel
  czterech (uznanych przez Kościół za natchnione) ewangelicznych przekazów był
  as the only, held in the simple form of relation of the observer is offering,
  źródłem inspiracji Leonarda. Ewangelia św. Marka jako jedyna, utrzymana w
  in place of sophisticated interpretations of Christ lessons at remained authors,
  prostej formie relacja obserwatora, w miejscu wyszukanych interpretacji nauk
  the information about acts of the Christ that is descriptions of events with his
  Chrystusa u pozostałych autorów, oferuje informacje o czynach Chrystusa, a więc
  presence suggesting the sequence of views of the mural straightest in the Dominican
  opisy zdarzeń z Jego obecnością, podpowiadając najprościej sekwencję ujęć
  monastery and if already, it is rather it should be quoted in commentaries on it in place
  z fresku w dominikańskim klasztorze i jeśli już, to raczej ona winna być cytowaną
  for e.g. of Matthew or of Lucas.
  w komentarzach do niego w miejsce np. Mateuszowej.
  However before the next time we look at the mural, let us try to consider a few evidences
  Jednak zanim powtórnie spojrzymy na fresk, spróbujmy rozważyć kilka przesłanek,
  which could play a role in changes which Leonardo made in it. Where from is appearing the
  które mogły odegrać rolę w zmianach, jakich w nim dokonał Leonardo. Skąd
  idea different than strengthened with painting tradition, of richer form of portraying
  pojawia się pomysł innej niż utrwalona malarską tradycją, bogatszej formy ukazania
  the Last Supper? Whether topic of debates during common meals with Dominican friars
  Ostatniej Wieczerzy? Czy tematem dysput odbywanych w trakcie wspólnych z
  (in their refectory), apart from traditional Collationes, also current events from
  dominikanami posiłków (w ich refektarzu), oprócz tradycyjnych Collationes, mogły
  St Mark's monastery at closely to Leonardo Florence could be undergone? They concerned
  być również bieżące wydarzenia z klasztoru św. Marka w bliskiej Leonardowi
  sermons of one of co-brothers of the order of preachers after all.
  Florencji? Dotyczyły przecież kazań jednego z współbraci zakonu kaznodziejów.
  So far for each of brothers of the convent, whenever a new mission demanded it, preacher's
  Jak dotąd każdemu z braci konwentu, ilekroć wymagała tego nowa misja
  dispensations from everyday monastic duties were being given, with purpose of solid studies
  kaznodziejska, udzielano dyspens od codziennych obowiązków zakonnych, celem
  before the next challenge on the road of the struggle with the Reformation and at the
  rzetelnych studiów przed kolejnym wyzwaniem na drodze zmagań z reformacją i
  same time for reinforcing the authority of the papacy. Above all they were placing emphasis
  jednocześnie umacnianiu autorytetu papiestwa. Nade wszystko kładziono nacisk na
  on the research 11 , therefore the Dominican monastery
  naukę 11 , dlatego dominikański klasztor bardziej przypominał prestiżową uczelnię,
  more resembled the prestigious college and thanks the one's most able co-brothers,
  a dzięki swoim najzdolniejszym konfratrom, sięgał po czołowe miejsce w filozofii
  reached for the leading place in Roman Catholic philosophy - in order to remember
  katolickiej - by wspomnieć tylko św. Tomasza z Akwinu.
  only St Tomas of Aquin.
  "Jak dotąd", bowiem zbuntowany mnich Hieronim z niebywałą odwagą
  "So far",becouse monk Hieronim with the unprecedented courage incited to rebel,
  krytykował, czy wręcz zuchwale groził zarówno świeckim możnym, w tym cesarzowi,
  criticising secular mighty and threaten, in it the emperor as well as the Church at
  jak i Kościołowi na czele z papieżem. Piętnując wyuzdanie i przepych dworu
  the head with the Pope. Stigmatizing the lasciviousness and the splendour of the papal
  papieskiego, (również słabość do kobiet), wskazywał na kardynałów i samego
  manor house (also weakness for women), pointed at cardinals and Pope Aleksander
  papieża Aleksandra - bohatera pikantnych i kompromitujących opowieści z paniami,
  - a spicy hero, exposing his ridicule stories with women, who according to chronicles:
  które wedle kronik: "działały na niego silniej niż magnes na żelazo".
  "worked on him more strongly than the magnet to iron."
  Niekwestionowany wpływ kazań dominikanina Savonaroli, na przykład na Michała
  Indisputable influence of sermons of the Dominican friar Savonarola ,for example on
  Anioła, Fra Bartolommeo czy Botticellego i jego późne malarstwo, nie ma wyraźnych
  Michelangelo, Fra Bartolommeo or Botticelli and his late paintings, has no distinct
  odpowiedników u Leonarda. Przy swym tak niezależnym i otwartym umyśle,
  counterparts at Leonardo. So independent and open minded, consumed with long-standing
  pochłonięty długoletnimi pracami u dominikanów mógł natomiast, o wiele baczniej
  works at Dominican friars however could, far more closely to keep an eye on the text
  zwrócić uwagę na tekst Ewangelii i historyczną stronę początków chrześcijaństwa,
  of the Gospels and the historical side of the origins of Christianity, which nowhere
  które nie gdzie indziej, jak właśnie tutaj zostało postawione na równi z religią rzymską
  else but here was just put equally with the Roman religion (so-called Milan edict
  (tzw. edykt mediolański Konstantyna z 313 r.).
  of Konstantyn in 313).
  Zaczynając swój wspaniały fresk dobrze wiedział o roli, jaką powierzali temu
  Starting his wonderful mural well knew about the large roll the next Popes
  elitarnemu zakonowi kolejni papieże. Domini canes - jak czasem bywali określani, czyli
  entrusted with for this elite order. Domini canes - how they sometimes were called
  "psy Pańskie", tropiły najdrobniejsze nawet przejawy herezji (zakon jezuitów powstaje
  , that is "dogs of the Lord", tracked smallest even signs of heresy (the order of Jesuits
  dopiero w 1534 r.). Fachowe kaznodziejstwo z cechami autentyzmu religijnego oparte
  is coming into existence only in 1534). Preaching specialists with features of the religious
  o solidny fundament naukowy. Tak z grubsza można określić ambitny program
  authenticity leaned against the solid scientific foundation. So roughly it is possible
  wspólnoty kapłańskiej Dominika Guzmana, żyjącej według (zmienionej nieco) Reguły
  to determine the ambitious program of priestly bond Dominic Guzman, living according
  św. Augustyna, który przyjmował chrzest także tutaj, w Mediolanie z rąk biskupa
  to Rules (changed a little bit) of St Augustyn who also here in Milan, accepted
  Ambrożego - patrona miasta. To za jego episkopatu, z końcem czwartego wieku powstają w
  Christianity from hands of the bishop Ambroggio - patron of the city. It is during his
  mieście trzy wczesnochrześcijańskie bazyliki oraz unikatowe, oktogonalne baptysterium.
  episcopate, at the end of fourth century in the city three early Christian basilicae
  Przybiera na sile kult męczenników, a ich szczątki jako święte relikwie, tu po raz
  are rising and unique, oktogonal baptistery. A worship of martyrs is growing stronger
  pierwszy lokowane są (wbrew prawu rzymskiemu) pod ołtarzami budowanych kościołów:
  and their remains as holy relics, here for the first time are being deposited
  św. Apostołów, św. Męczenników, i innych świątyń. Ten szczególny, stuletni okres
  (against the Roman law) beneath altars of built churches: of St Apostles, St Martyrs
  zakończony upadkiem Rzymu w ostatniej ćwierci V wieku, nie posiada swoich kart
  and other churches. This special, centenarian period finished with fall of the Rome
  historii. Ostatni rzymski historyk tych czasów - Ammianus Marcellinus kończy swój opis
  in the last quarter of the 5th century, doesn't have its cards of history. The last Roman
  na klęsce legionów Walensa pod Adrianopolem. Podobnie czyni jemu współczesny
  historian of these times - Ammianus Marcellinus is finishing his description
  św. Hieronim 12 , zamykając "Kronikę" na tym samym 378 roku.
  on defeat of Walens legions under Adrianopol. Alike for him contemporary St Hieronimus 12
  Wprawdzie Mediolan, bogata w tradycje wczesnochrześcijańskie stolica zachodniego
  is, closing the "Chronicle" on same 378 year.
  imperium, z rezydencjami pierwszych chrześcijańskich cesarzy, przetrwała najazdy
  Admittedly Milan, capital city abounding with early Christian traditions of the western
  barbarzyńców (Ostrogotów, ariańskich Wizygotów, itp.) oraz sporą liczbę
  empire, with residences of the first Christian emperors, survived descents of barbarians
  wewnętrznych konfliktów, to jednak wiele lat później, w roku 1162 wojska
  (Ostrogots, Arian Wizygots, and the like) and considerable number of internal
  Fryderyka I Barbarossy całkowicie zburzyły tamten Mediolan.
  conflicts, however many years later, in year 1162 armies of Fryderyk Barbarossa
  Wcześniej, bo w roku 1075 spłonął kościół św. Apostołów i chociaż
  entirely destroyed that Milan. Earlier, well in year 1075 a church of St Apostles burnt
  odbudowany z zachowaniem pierwotnego planu (jak wiele innych budowli), to relikwie
  down then at least rebuilt with saving the original plan (as many other buildings),
  apostołów: Jana, Andrzeja oraz Tomasza przepadły na kilkaset lat, odnalezione
  but the relics of apostles: John, Andrew and Tomas lost for a few hundred years, found
  przypadkiem, już po czasach Leonarda, przy zmianie miejsca ołtarza. Nienaruszone,
  by chance, already after Leonardo times, at the changing the place of the altar.
  trwały natomiast w bazylice św. Marka w Wenecji, jako część prawdopodobnie tego
  Intact, however lasted in the basilica of St Mark in Venice as the part probably the same
  samego daru biskupa Rzymu, Damazego dla biskupa Ambrożego (późniejszego
  gift of the bishop of Rome, Damazy for the bishop Ambroggio (more late patron of Milan).
  patrona Mediolanu). O tym, że interesowały Leonarda bazyliki z czasów
  About the fact that konstantynian basilicae interested Leonardo we know from a fact
  konstantyńskich wiemy, bowiem znany jest fakt prowadzenia przez niego prac
  of leading by him measuring works of the basilica St Paolo fuori le mura in Rome -
  pomiarowych bazyliki św. Pawła Za Murami w Rzymie - analogicznej pod względem
  analogous in terms of its foundations to Milan Ambrosiana (with the St Ambroggio grave).
  założenia do mediolańskiej Ambrozjany (z grobem św. Ambrożego). Inna bazylika
  Another konstantynian basilica of Rome - St Peter's, was demolished and rebuilt by the
  konstantyńska Rzymu - Św. Piotra, była wtedy burzona i przebudowywana przez
  Leonardo friend from Milan years, Donato Bramante, after whom soon his relative Rafael took over the inheritance.
  przyjaciela Leonarda z lat mediolańskich, Donato Bramantego, po którym wkrótce przejął schedę jego krewniak Rafael.


  Ustawiczne wojny, w których wspaniałe miasta - państwa Italii raz zyskują, a raz tracą
  Constant wars, in which wonderful cities - states of Italy are gaining and once lose the
  niepodległość pośród swoich gruzów, trwają nadal w czasach Leonarda, ale w
  independence amongst their ruins, still last in times of Leonardo, but in the extraordinary way
  przedziwny sposób wydają się nie dotyczyć sąsiedniej Wenecji. Wszystko w niej,
  seem not to concern neighbouring Venice. Everything here is different from
  jest inne od reszty miast włoskich. Zwierzchnictwu Bizancjum zawdzięczała
  the rest of Italian cities. She owed the Byzantium the current peace on her borders,
  dotychczasowy spokój na swoich granicach, w efekcie wykształcając stabilny ustrój
  in the end developing the stable political system. Gradually expanding the fleet overcamed
  polityczny. Stopniowo powiększając flotę opanowała cały handel ze Wschodem, by
  the entire trade with the East still in the 11th century to become an indisputable naval power.
  jeszcze w XI wieku stać się niekwestionowaną potęgą morską. Ona, jako jedna
  She, as one from first, in the response to papal calls, had an opportunity and organised
  z pierwszych, w odpowiedzi na wezwania papieskie, miała możliwość i organizowała
  crusades to the Holy Land - been variously with it, but simultaneously aspiring to
  wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej - różnie z tym bywało, ale pretendując tym samym
  the name of the true defender of the faith. Finally it is mainly Venice as part of the Lombardy league,
  do miana prawdziwej obrończyni wiary. Wreszcie to głównie Wenecja w ramach
  she helped rebuild Milan destroyed by imperial army in mentioned 1162 year.
  ligi lombardzkiej, pomogła odbudować Mediolan zburzony przez wojska cesarskie
  History, until now favourable to Venice, entailed also with the exceptional situating of a town,
  we wspomnianym 1162 roku. Historię, dotąd łaskawszą dla Wenecji, implikowaną
  could just therefore knew a lot Leonardo. It would be unwisly to assume that he was little
  również wyjątkowym położeniem miasta, mógł właśnie dlatego znać dobrze Leonardo.
  interested in a city which safely unreeled without curtain walls 13 .
  Nierozsądnie byłoby zakładać, że mało interesował się miastem, które bezpiecznie się
  From c. eighth century incessantly, St Mark's relics are deposed in Venice
  rozwijało, nie posiadając murów obronnych 13 .
  - religious Venetians sneak out saint's remains all the way from Aleksandria.
  Od ok. ósmego wieku nieprzerwanie, relikwie św. Marka złożone są w Wenecji -
  According to tale, survived before burning down thanks to a violent downpour
  pobożni Wenecjanie wykradli szczątki świętego aż z Aleksandrii. Zgodnie z podaniem,
  which extinguished the burning log pile with the body of the martyr.
  ocalałe przed spłonięciem dzięki gwałtownej ulewie, która ugasiła płonący stos
  This legend Leonardo certainly knew, and recent martyr's death
  z ciałem męczennika. Tę legendę Leonardo z pewnością znał, a niedawna męczeńska
  of the Dominican friar on the stack in Florence not only evoked it
  śmierć dominikanina na stosie we Florencji mało, że ją Mistrzowi przywołała, ukazując
  for the Master, appearing the less interesting face of the Church,
  mniej ciekawe oblicze Kościoła, ale zapewne jeszcze bardziej utwierdziła w przekonaniu
  but certainly even more confirmed in the belief in always possible -
  o zawsze możliwych - mniej subtelnych formach jego "retoryki", tu walczącego akurat z
  less tactful forms of its "rhetoric", here fighting just with the
  niewygodną prawdą, głoszoną przez kłopotliwego mnicha, który w efekcie kończy
  uncomfortable truth, propagated by the troublesome monk who in the end is finishing
  swe życie na stosie (jak kiedyś Marek Ewangelista). W Wenecji okazałą bazylikę św.
  his life on the stack (like some time Mark Evangelist). In Venice magnificent
  Marka, jako relikwiarz dla świętych szczątków patrona miasta, zbudowano w
  Basilica of St Mark as the reliquary for holy remains of the patron of the city, built
  pierwszej poł. IX w. by po dwustu z górą latach nadać jej formę kościoła św.
  in first half of the 9th c. after over two hundred years rebuilt,to fit the form
  Apostołów - największej po Hagia Sophia świątyni Konstantynopola, zburzonej po
  of St. Apostles church - the biggest (after Hagia Sophia)of the Konstantinople churches,
  jego upadku (1453). Jej nieprzerwanie trwające piękno, onieśmielało i pociągało każdego
  demolished after its fall (1453). For its incessantly lasting beauty, it made shy and it pulled every
  pielgrzyma, który docierał na plac św. Marka, by uczestniczyć w modlitwie i mszy św.
  pilgrim who reached the St Mark square to participate in the prayer and Mass
  przy relikwiach męczennika. Dla Leonarda, jak i dla wszystkich Włochów XV i XVI
  by relics of the martyr. For Leonardo, as well as for all Italians of the 15th and 16th century,
  stulecia, równie istotną cechę miejskiego życia stanowił rodzaj publicznych spektakli,
  equally essential for urban life celebrations was a kind of public performances,
  odgrywanych dla uświetnienia uroczystości religijnych związanych z patronami miast.
  played for gracing the patrons of religious cities. One from most wonderful
  Jedne z najwspanialszych obchodzone były tutaj, w Wenecji ku czci św. Marka
  were here, in Venice commemorating st. Mark (in Milan - st. Ambroggio,
  (w Mediolanie - św. Ambrożego, we Florencji - św. Jana Chrzciciela, itd.).Notabene,
  in Florence - st. John the Baptist, and so on).Notabene, if today
  jeśli dzisiaj jesteśmy bardziej skłonni dokonać zmian w przyjętej chronologii powstania
  we are more inclined to make changes in the accepted sequence of three first
  trzech pierwszych ewangelii, to powodem jest również najstarszy fragment (według
  Gospels, the oldest fragment is also a reason (according to researches
  badań z końca XX w.) 14 jaki dotrwał do naszych czasów, pochodzący właśnie
  from the end of the 20th c.) 14 which survived to this day coming just from
  z Ewangelii wg św. Marka. Datowanie na lata poprzedzające zburzenie Qumran
  Gospel of st. Mark. Dating according to Qumran (destroyed by Romans in 68 n.e.),
  (przez Rzymian w roku 68 n.e.), umieszcza go w okresie tzw. naocznych świadków,
  is locating it in, so-called eyewitnesses period, of events
  wydarzeń, które dla wszystkich chrześcijan są źródłem ich wiary. Świadomie lub nie,
  which for all Christians are a source of their faith. Consciously or not,
  ale w zgodzie z dominikańskim arsenałem teologicznej argumentacji, sięga Leonardo
  but in accordance with the Dominican arsenal of theological argumentation, Leonardo
  po relację z pierwszej ręki. Wróćmy zatem do mediolańskiego refektarza i spójrzmy
  dates back for the first-hand account. And so let us go back to the Milan refectory
  jeszcze raz na "Ostatnią Wieczerzę".
  and let us look one more time at the "Last Supper".
  Chrystus właśnie wypowiedział pierwsze zdanie: "Zaprawdę powiadam wam: jeden
  The Christ just said the first sentence: "verily I say for you: one of you will betray me,
  z was Mnie zdradzi, ten który je ze Mną" (Marek ew.{14,18}). Tylko tę część
  the one who is eating with me" (Mark ev.{14,18}). Only this part
  wypowiedzi Nauczyciela słyszeli wszyscy. Powstał gwar oburzenia, wzajemnych
  of the statement of the Teacher could hear all. A hubbub of indignation,
  podejrzeń, słowem poruszenie wśród wszystkich tam zebranych. Teraz Chrystus
  mutual suspicions arose amongst all gathered up there. Now the Christ is saying the second
  wypowiada drugie zdanie: "jeden z dwunastu, ten który ze Mną rękę zanurza w misie.
  sentence: "one around twelve, the one who with Me is plunging the hand in the bowl.
  (...)"(Marek ew.{14,20}) 15
  (...)"(Mark ev.{14,20}) 15
  Właśnie ten moment przedstawił Leonardo. Druga część wypowiedzi Chrystusa
  This moment just introduced Leonardo. The second part of the statement of the Christ
  przytłumiona trwającymi rozmowami, jest słyszana jedynie przez tych, do których się
  dimmed with lasting talks, can heard only thouse of the ones, to whom He turned.
  zwrócił. A więc wszyscy po Jego lewej ręce oraz Jan jako najbliższy po prawej, są
  That is all after His left hand and John as closest to the right, are conscious
  świadomi tego, co się wydarzy. Natomiast reszta apostołów, począwszy od Piotra
  of what will happen. However rest of apostles, having begun from Peter
  z Judaszem, słyszała tylko zapowiedź zdrady (stąd to przerażenie i kurczowe ściskanie
  and Judas,could hear only an announcement of betrayal (hence this horrifying and tight hugging
  sakiewki u Judasza). Teraz, gdy zwrócimy naszą uwagę na dłonie apostołów, ujrzymy
  the pouch at Judas). Now, when we turn our attention to hands of apostles, we will see
  dramat tamtej sceny w sposób, jaki podsuwa nam Leonardo.
  the drama of that scene in the way Leonardo is drawing up to us.
  W centrum, obok niezwykle spokojnej i pełnej dostojeństwa postaci Chrystusa,
  In the centre, by the unusually calm and full of the eminence figure of the Christ,
  zajmują miejsca dwaj bracia, Jan i Jakub Starszy, przez Chrystusa nazwani -
  two brothers, John and Jakob the Great are taking the place, named by the Christ -
  "Boanerges" tzn. synowie gromu, jak odnotował (tylko) Marek Ewangelista. W takim
  "Boanerges" i.e. sons of the thunderbolt how made a note (only) Mark Evangelist. In that
  razie ten gest szeroko rozpostartych ramion Jakuba Starszego nabiera jeszcze większej
  case this gesture of shoulders widely spread out by Jakob the Great, is still bigger gaining up
  (bo zdwojonej) siły ekspresji w tej scenie - powstrzymujący i uspokajający najbliżej
  (well redoubled) power of expression in this scene - stopping and calming thouse who are
  siedzących. To on zwraca uwagę pozostałych: "Uciszcie się! Uspokójcie, spójrzcie
  sitting closest. It is he who's turning attention remaining: "Become silent! Calm,
  na rękę Judasza!". W czasie, gdy Filip trwa jeszcze w zapewnieniu o swej wierności
  look at the Judas hand! ". In the time, when Filip lasts still in the assurance about his faithfulness
  i niewinności, Tomasz wskazując palcem 16 ku górze, zdaje się grozić karą Niebios,
  and the innocence, Tomas pointing his finger 16 upwards seems to threaten with the punishment of the Heaven,
  lub bezpośrednio grozi zdrajcy (jak pamiętamy Judasz nie słyszy pełnej wypowiedzi Chrystusa).
  or directly is threatening the traitor (as we remember, Judas can't hear the full statement of Christ).
  Obok Mateusz, wyraźnie słysząc i widząc całe zdarzenie, zwraca się wraz z Tadeuszem do
  Near him Matheus, clearly hearing and seeing the entire event is turning together with Tadeus
  najstarszego z nich, Szymona: "Czy ty widzisz, co się stało? Czy widzisz, co on zrobił?
  to oldest of them, Simon: "Whether you can see what happened? Whether you can see what did he do?
  Jak to jest możliwe?" Na co Szymon, bardzo spokojnie, w geście tłumaczącym
  How is it possible?" Simon, very quietly, in the explaining gesture is answering:
  odpowiada: "Czyż nie w tej chwili wypełniło się to, co jest napisane w Piśmie?" (Przyjmując, że
  "whether not at the moment, as is written in the Scrolls was filled up?" (Assuming, that
  u Leonarda również Szymon, tak jak Chrystus, nawiązuje do
  at Leonardo's also Simon, like the Christ, is referring to the prophecy
  proroctwa Starego Testamentu - Księga Jeremiasza (31,31), cytowanego przez
  of the Old Testament - Jeremias (31.31), quoted by Mark - Ev. Mk(14,24),
  Marka - Ew. Mk(14,24), a później (o ile w ogóle) przez kolejnych autorów
  and then ( if provided at all) by next authors of the Gospel -
  ewangelii - ten prorok, w przeciwieństwie do Izajasza jest niemal nieobecny w ewangeliach).
  this prophet, in the opposite to Izajas is almost absent in Gospels). When in here
  Gdy tutaj dramatyzm chwili osiąga swą kulminację i sprawa staje się jasną, druga
  the dramatic nature of the moment is attaining its culmination and the matter is becoming clear,
  strona stołu nadal trwa w niepewności. Spokój najmłodszego wśród apostołów,
  the opposite side of the table still lasts in the uncertainty. Calmness of youngest amongst apostles,
  Jana jest tylko pozorny. Oparł splecione dłonie na stole, nie mogąc wyjaśnić Piotrowi,
  John is only a sham. He leaned clasped hands on the table not being able to explain Peter,
  jaki gest wskaże zdrajcę, bo właśnie widzi Judasza i w napięciu obserwuje jego rękę.
  what gesture will point the traitor out because he can just see Judas and in the tension is observing
  Ten zaś, niczego nie świadomy sięga do naczynia, by zanurzyć dłoń w tym samym
  his hand. The one whereas, not conscious of what is coming to the vessel submerge the hand in
  momencie, co Chrystus. Za plecami Piotra, opuszczając ręce na stół, Andrzej
  the same moment, as Christ. Behind the back of Peter, dropping his hands to the table Andrew
  domyśla się już, że Nauczyciel z pewnością wie, kto Go zdradzi, czym jeszcze
  is already guessing that the Teacher certainly knows who will betray Him, what more is still increasing
  bardziej wzmaga niecierpliwość siedzących najdalej. Bartłomiej i Jakub Młodszy aż
  the impatience of sitting farthest. Bartholomew and Jakob the Minor are
  wstają i pochylają się nad stołem, by ponaglić Piotra w przekazaniu oczekiwanej
  getting up and bending over the table to urge Peter on the expected message -
  wiadomości - ten, właśnie przed momentem przerwał posiłek (wspomniana wcześniej
  this one, the moment earlier just broke the meal ( mentioned earlier hand with
  ręka z nożem wsparta o biodro), by zagadnąć Jana o szczegóły wypowiedzi Chrystusa.

  the knife leaned against the hip) to approach John for details of the statement of the Christ.
  Te zaledwie prawdopodobne dzisiaj, moje wyjaśnienia odnośnie treści malowidła, nie
  The ones only probable today, my explanations in relation to content of the painting,
  pozostają jak sądzę w sprzeczności z notatkami Leonarda (źródła dotychczasowych
  don't stay, I suppose, in the contradiction with notes of Leonardo (source of former
  interpretacji, m. in. Goethego i późniejszych), które artysta sporządzał przy wczesnych
  interpretations, of Goethe and of more late) which the artist made out at early attempts
  próbach ujęcia Ostatniej Wieczerzy.
  to present the "Last Supper".
  Poprzedzający dzieło szereg luźnych szkiców zawierał wtedy zupełnie inne ustawienia
  The row preceding work of loose sketches contained then completely different placing
  postaci apostołów przy stole (ilustracje u góry, oraz il. 9). W swoich przygotowaniach
  apostles at the table (illustrations at the top and the fig. 9 ). In his preparations for
  do prac w refektarzu Santa Maria delle Grazzie, Leonardo ostatecznie zrezygnował
  works in the Santa Maria delle Grazzie refectory, Leonardo after all resigned from the
  z tradycyjnego ujęcia 16 , jakie znał w wykonaniu (1480) Domenico Ghirlandaia
  traditional presenting 16 which he knew from already (1480) executed by Domenico Ghirlandaio
  (swego kolegi z czasów pobierania nauk w pracowni A. Verrocchia) i wcześniejszych -
  ( his friend - dating back to receiving their common education in the A. Verrocchio's workshop ) and
  T.Gaddia czy A.Castagna także z Florencji - Chrystus ustanawiający Przenajświętszy Sakrament.
  earlier - T.Gaddio or A.Castagno also from Florence - Christ establishing the Holy Sacrament.
  Nadspodziewanie przydatne (w sensie wymowności gestu i zaskakującej aranżacji
  However better than expected, useful (in the meaning of the significance of a gesture and surprising com -
  dzieła) okazały się natomiast zajęcia, jakie zlecano artyście już w Mediolanie, przy
  position of work) were jobs which being commissioned to the artist already in Milan, at organising
  urządzaniu przedstawień teatralnych, turniejów i festynów dworskich. Z okazji ślubów
  theatre performances, championships and court fetes. On the occasion of prince's marriage
  książęcych odbywały się spektakle, do których scenografię projektował Leonardo,
  ceremonies performances took place Leonardo, designing the scenography (film set)
  zostawiając swoje uwagi odnośnie kostiumów i zachowań samych aktorów. Tak było
  and leaving his remarks to costumes and behaviours of actors. So it was at
  przy realizacji "Il Paradiso" Bernarda Bellincioniego w 1490 roku i tak było również
  the realization "Il Paradiso" of Bernardo Bellincioni still in 1490, was also in the case
  w przypadku "Danae" Baldazara Taccone w mediolańskim pałacu zięcia Lodovico,
  "Danae" of Baldazare Taccone in the Milan palace of the Lodovico's son-in-law, Gianfran -
  Gianfrancesca di Sanseverino. Pomijając fakt, że niechętnie patrzył jak książę trwoni
  cesco di Sanseverino. Except for the fact that he stared with hostility as the prince wasting
  czas i pieniądze na zabawy, dla Leonarda z pewnością były to udane przedsięwzięcia,
  a time and money for games, for Leonardo certainly these were successful undertakings
  skoro asystował przy powstawaniu tych samych (wiemy o "Il Paradiso"), już we
  since he assisted at the same (we know about "Il Paradiso"), already in France,
  Francji, po przybyciu na dwór Franciszka I.
  after arriving at the court of Francis I.
  Na analogie scenograficzne, chociaż w innym kontekście, również zwróciła uwagę
  To analogies of a stage design, although in the different context, also turned
  Lillian Schwartz 17 - oto fragment jej komentarza: "(...) Górna linia ozdobnych tkanin
  Lillian Schwartz 17 - it is a fragment of her commentary: "(...) Upper line of
  na fresku i ozdobny fryz namalowany na bocznych ścianach refektarza znajdują się
  decorative fabrics on the mural and on side walls of the refectory are finding the decorative
  w tej samej linii dopiero wtedy, gdy ogląda się je z wysokości 4.6 m nad poziomem
  painted frieze in the same line only when looking at it from the 4.6 m height above the
  posadzki. Mogłoby się wydawać, że Leonardo projektował fresk jako wizualne
  flooring level. It could seem, that Leonardo designed the mural as visual prolonging
  przedłużenie refektarza. Iluzja ta najwyraźniej nie spełnia jednak swego zadania.
  the refectory. Most clearly however this illusion isn't accomplishing its task.
  Skonstruowałam w pamięci komputera trójwymiarową salę, taką jak ta na fresku;
  I constructed the three-dimensional room in computer memory, so as the one on the mural;
  mogłam teraz oglądać ją z różnych pozycji. Zamiast rzeczywistej, liniowej
  I could now examine it from different stances. Instead of the real, linear
  perspektywy Leonardo posłużył się perspektywą zmodyfikowaną znaną ze
  perspective Leonardo used the modified perspective well-known
  scenografii teatralnych.
  (podkr. J. O.) Projektował malowidło tak jak scenę:
  for the theatral forms. (underl. J. O.) Designed his painting the way like the stage:

  wysunął postaci Chrystusa i apostołów do przodu, lekko pochylił
  moved Christ and apostles ahead, lightly lowered
  stół i podłogę, ścianom bocznym nadał nierówne długości, a różnych rozmiarów
  a table and the floor, made uneven lengths of side walls, and of different
  tkaniny ścienne "porozwieszał" w różnych odstępach.(...) Wchodząc do sali każdy,
  sizes of the fabric wall fixed in different spaces. (...) Entering the room everyone who
  kto spojrzał na obraz, miał wrażenie, że jest świadkiem trwającej tu wieczerzy(...)"
  (Scientific American 1995).18
  looked at the image had a feeling that he was a witness of The Last Supper lasting here (...)" (Scientific American 1995).18

  ©Jacek Odrzywolski,    Kraków 2002
  POWRÓT    /previous         DALEJ    /go on